ASOCIACIJA „APSAUGOS VERSLO GRUPĖ“


PATVIRTINTA
Visuotinio narių susirinkimo posėdžio protokolu
2013 m. kovo 21 d.
protokolo Nr. 130321-1

 


ASOCIACIJOS “APSAUGOS VERSLO GRUPĖ” ETIKOS KODEKSAS

Turinys
Įvadas
I Vidiniai ir išoriniai santykiai
1. AVG narių etiniai įsipareigojimai
2. Tarpusavio santykiai tarp AVG narių
4. AVG valdymo organų narių tarpusavio santykiai
5. Konfidenciali informacija
6. Ryšiai su visuomene
II Atsakomybė ir jos taikymo tvarka
III Baigiamosios nuostatos


Įvadas
Asociacija “Apsaugos verslo grupė” - visuomeninė organizacija narystės pagrindu vienijanti įmones, veikiančias Lietuvos asmens, turto bei verslo apsaugos srityje.

Pagrindinis Asociacijos tikslas, kuris suformuotas Asociacijos įstatuose – tai visapusiškai atstovauti Asociacijos narių interesus ir juos ginti, koordinuoti asociacijos narių veiklą, ginti ir atstovauti Asociacijos narių interesus valstybės valdžios ir visose priežiūros institucijose. Bendromis jėgomis siekti geresnių veiklos sąlygų, sudaryti kuo palankesnes sąlygas vystyti ir plėtoti apsaugos verslą Lietuvoje.

Asociacijos „Apsaugos verslo grupė“ (toliau – AVG) Etikos kodeksas įtvirtina pagrindines AVG narių etiško elgesio nuostatas, kurių tiesiogiai nereglamentuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai, darbo sutartys bei vidaus tvarkos dokumentai.

AVG Etikos kodekso nuostatų laikymasis yra privalomas visiems AVG nariams, o atsakomybė už jų laikymąsi tenka AVG nariams ir valdymo organams. Šis Etikos kodeksas yra paremtas imperatyvumo principu, todėl visos jo nuostatos ir nuorodos yra privalomos tiek AVG nariams, tiek ir visiems AVG administracijos atstovams, valdymo organams bei ateityje įsteigtiems, jei tokie būtų.

 

I VIDINIAI IR IŠORINIAI SANTYKIAI
1. AVG narių etiniai įsipareigojimai
1.1. AVG nariai privalo gerbti žmogų, jo teises ir laisves, visuomenę, valstybę, jos institucijas ir įstaigas, laikytis LR Konstitucijos, įstatymų, kitų teisės aktų, teismų sprendimų, valstybės bei savivaldybės institucijų bei įstaigų nurodymų, bei šio Etikos kodekso nuostatų.
1.2. AVG nariai įsipareigoja paisyti bendrųjų AVG interesų ir aktyviai prisidėti prie jos keliamų veiklos tikslų įgyvendinimo.
1.3. AVG nariai įsipareigoja prisiimti dalį atsakomybės už sklandų AVG darbą ir teigiamo įvaizdžio formavimą bei palaikymą.
1.4. AVG nariai privalo tinkamai atlikti jiems nustatytas visuomenines funkcijas ir laiku vykdyti pavedamas užduotis, laikydamiesi LR Konstitucijos, įstatymų, kitų teisės aktų, teismų sprendimų, valstybės bei savivaldybės institucijų bei įstaigų nurodymų, šio Etikos kodekso nuostatų.
1.5. AVG nariai teisės aktų nustatyta tvarka suteikia visuomenei informaciją apie save, savo siūlomas paslaugas bei kitus rinkos dalyvius.
1.6. AVG nariai įsipareigoja užtikrinti savo darbuotojų atitinkamą kompetenciją, jų taktiškumą, paslaugumą, mandagumą, kad būtų išlaikytas geras AVG vardas bei reputacija visuomenėje.
1.7. AVG nariai privalo gerbti kliento orumą ir elgtis su savo klientais sąžiningai bei su derama pagarba.

2. Tarpusavio santykiai tarp AVG narių
2.1. Visi AVG nariai nepriklausomai nuo jų dydžio, užimamos rinkos dalies ir apsaugos verslo vykdymo pradžios yra lygūs teisių bei pareigų atžvilgiu.
2.2. AVG nariai konkuruodami tarpusavyje neturi pažeisti etikos normų kitų teisėtų AVG narių teisių ir interesų.
2.3. AVG nariai negali skleisti melagingos, negatyvios ir neobjektyvios informacijos apie AVG ar jos narius taip menkinant AVG , save ar jos narius.
2.4. AVG narių tarpusavio santykiai grindžiami sąžiningumu, padorumu, pagarba, draugiškumu, taktiškumu, mandagumu ir pasitikėjimu.

3. AVG narių santykiai su AVG valdymo organais
3.1. AVG narių, valdymo organų ir administracijos atstovų ar ateityje išrinktų kitų administracijos atstovų tarpusavio santykiai grindžiami pagarba, pasitikėjimu bei atsakomybe.
3.2. AVG nariai turi pateikti visą informaciją, kurios prašo AVG valdymo organai, išskyrus tą, kuri pagal teisės aktus ar AVG nario nustatytą vidaus tvarką priskiriama viešai neskelbtina.
3.3. AVG valdymo organai informuoja AVG narius apie AVG organizuojamas konferencijas, seminarus bei kitus renginius.
3.4. AVG valdymo organų atstovai gali įvairių dalykinių susitikimų ar kitų progų metu reklamuoti AVG veiklą, neišskiriant nei vieno AVG nario.
3.5. AVG nariai privalo dalyvauti AVG valdymo organų rengiamuose visuotiniuose susirinkimuose, renginiuose, suvažiavimuose, kuriuose numatomi spręsti klausimai ar priimami nutarimai su būtina balsavimo procedūra.
3.6. Negalintys dalyvauti AVG narių vadovai privalo deleguoti savo atstovus į aukščiau minėtus renginius.

4. AVG valdymo organų narių tarpusavio santykiai
4.1. AVG valdymo organų narių tarpusavio santykiai grindžiami pagarba, sąžiningumu, bendradarbiavimu ir viešumu.
4.2. AVG valdymo organai savo veikloje remiasi AVG įstatais, visais teisės aktais. AVG Prezidentui visi Valdybos nariai yra lygūs.
4.3. Valdyboje kiekvienas narys, taip pat ir Prezidentas - valdybos pirmininkas, turi vieną lygią su kitų Valdybos narių balso teisę, kuri balsavimo procedūroje reikalinga priimant nutarimus.
4.4. AVG Valdybos nariai, vykdydami AVG jiems pavestas funkcijas bei priimdami sprendimus, tarpusavyje derina bei koordinuoja savo veiksmus, siekdami bendro tikslo.

5. Konfidenciali informacija
5.1. AVG nariai neturi teisės atskleisti informacijos, gautos jiems vykdant apsaugos verslo veiklą, kuri pagal teisės aktus ar AVG nario vidaus tvarkomuosius dokumentus laikoma viešai neskelbtina, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis.
5.2. AVG nariai privalo gerbti asmens teisę į privatų gyvenimą, tvarkyti asmens duomenis ir užtikrinti asmens duomenų saugumą, laikantis LR teisės aktų nustatytų reikalavimų.
5.3. AVG nariai turi užtikrinti asociacijos viešai neskelbtinos informacijos apsaugą.

6. Ryšiai su visuomene
6.1. AVG narių bendravimas su visuomene turi būti grindžiamas teisingumo ir sąžiningumo principais.
6.2. Su visuomenės atstovais AVG nariai visuomet turi elgtis kvalifikuotai ir paslaugiai, kelti sau aukščiausius profesionalumo reikalavimus, teisės aktų ar vidaus tvarkomųjų dokumentų nustatyta tvarka, laiku ir operatyviai teikti informaciją visuomenei.
6.3. AVG nariai visus viešus pareiškimus privalo daryti labai atsakingai, aiškiai ir nedviprasmiškai, vengiant nepagrįstos neigiamos įtakos kitų apsaugos verslo rinkos dalyvių veiklai ir jų įvaizdžiui.
6.4. AVG nariai visada privalo teikti teisingą informaciją ir neplatinti klaidinančios informacijos, užtikrinant teikiamos informacijos tikslumą, pilnumą, patikimumą.

 

II ATSAKOMYBĖ IR JOS TAIKYMO TVARKA
7. Etikos kodekso pažeidimų nagrinėjimo tvarka ir AVG narių atsakomybė
7.1. Iškilus ginčui dėl Etikos kodekso nuostatų pažeidimo, suinteresuotos šalys pirmiausia turi siekti jį išspręsti taikiai tarpusavyje.
7.2. Jeigu suinteresuotos šalys taikiai nesusitaria, esant prašymui raštu, AVG pradedamas oficialus Etikos kodekso pažeidimo fakto nagrinėjimas.
7.3. Etikos tarybą sudaro AVG valdybos nariai (toliau – Etikos taryba). Etikos tarybos pirmininko funkcijas atliekas AVG valdybos pirmininkas, o sekretoriaus – už raštvedybą atsakingas AVG darbuotojas. Sprendimai priimami balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Etikos tarybos pirmininko balsas.
7.4. Etikos kodekso nuostatų pažeidimus, jeigu jie neišsprendžiami suinteresuotų šalių, vertina AVG Etikos tarybos nariai, kurie dėl padaryto pažeidimo priima ir AVG Etikos tarybos pirmininkui pateikia rekomendacinio pobūdžio išvadą.
7.5. Etikos taryba veikia visuomeniniais pagrindais, jos darbo tvarką nustato AVG Etikos tarybos darbo reglamentas, kurį tvirtina AVG Visuotinis narių susirinkimas.
7.6. Pažeidus Etikos kodekso nuostatas, AVG nariui gali būti taikoma viena iš šių nuobaudų:
1) įspėjimas;
2) narystės AVG suspendavimas ir/ar pažeidimo aplinkybių paviešinimas;
3) pašalinimas iš AVG narių tarpo.
7.7. Nuobauda skiriama atsižvelgiant į AVG nario kaltę, nusižengimo padarymo priežastis, aplinkybes ir padarinius. Už vieną nusižengimą skiriama viena nuobauda.
7.8. Nuobauda galioja vienerius metus nuo jos paskyrimo išskyrus pažeidimo aplinkybių paviešinimą.
7.9. Už pirmą šio Etikos kodekso nuostatų pažeidimą Etikos taryba AVG nariui gali taikyti įspėjimą.
7.10. AVG nariui sistemingai pažeidinėjant Etikos kodeksą – galima sankcija – nario pašalinimas iš AVG. 7.11. Jei AVG narys sistemingai nesilaiko Etikos kodekso reikalavimų, Etikos taryba, dėl sankcijų taikymo, teikia pasiūlymą AVG Visuotiniam narių susirinkimui, kuris turi teisę priimti sprendimą dėl narystės suspendavimo (sustabdymo) arba dėl nario pašalinimo iš AVG.
7.12. Kartu su nuobauda Etikos taryba gali paskirti įpareigojimus, kuriais nariui pagal nusižengimo pobūdį nustatomos tam tikros prievolės nutraukti etikos ir elgesio principams prieštaraujančią veiklą arba atlikti kitus nurodytus veiksmus.
7.13. Nuobaudos paskyrimas už pareigos arba prievolės neįvykdymą AVG nario neatleidžia nuo profesinės etikos ir elgesio normų laikymosi. Tinkamai ir nustatytu laiku neįvykdžius pareigos arba nenutraukus neleistinos veiklos, laikoma, kad yra padarytas pakartotinis nusižengimas.

 

III BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
8. AVG Etikos kodeksą tvirtina, keičia ir/ar papildo AVG Visuotinis narių susirinkimas.
9. Atvejais, kai AVG nario elgesys profesinėje veikloje nereglamentuojamas šiuo Etikos kodeksu ir kitais teisės aktais ar AVG priimtais nutarimais, jis privalo laikytis apsaugos verslo praktikoje susiformavusių tradicijų, nuostatų, vadovautis sąžiningumo ir teisingumo principais.
10. AVG nariai privalo užtikrinti, kad šio Etikos kodekso nuostatų laikytųsi ir AVG narių darbuotojai.
11. Šis Etikos kodeksas įsigalioja nuo jo patvirtinimo AVG Visuotiniame narių susirinkime.
12. Su šiuo Etikos kodeksu privalo susipažinti visi AVG nariai.

 

 

Taikos g. 130A, Vilnius
LT-05226
Tel/faks.: 8 5 2628175
Mob. tel.: 8 611 32042
El. paštas: info@avg.lt