2011-04-12
Informacija žiniasklaidai

Asociacija „Apsaugos verslo grupe“ oficialiai kreipėsi į Vyriausybę, Vidaus reikalų ministeriją bei Policijos departamentą dar kartą atkreipdami atsakingų asmenų dėmesį, kad policijos komercines apsaugos paslaugos teikimo funkcijos nėra numatytos Policijos veiklos įstatyme ir prieštarauja Konkurencijos įstatymo reikalavimams.

 

Prezidento kanceliarijos 2010 m. lapkričio 22 dieną asociacijai „Apsaugos verslo grupė“ siųstame atsakyme yra išsakiusi poziciją, kad 2011-ieji turi buti esminiai permainų metai. „Valstybės vadovė aiškiai pasisakė, kad būtina apsispręsti, kiek ir kokios policijos reikia šaliai, priimti sprendimus, leisiančius užbaigti užsitęsusią policijos sistemos reformą ir užtikrinti stabilų pareigūnų darbą. Šalies gyventojų saugumą, pasak Prezidentes, gali užtikrinti tik profesionalios ir moderniai valdomos policijos pajėgos, todėl policijos veiklos optimizavimas ir modernizacija turi būti tęsiami. Tai reiškia, kad būtina atsisakyti policijai nebūdingų funkcijų ir visų dėmesį sutelkti tiesioginėms funkcijoms, kokybiškos paslaugos visuomenei gerinimui", - Prezidento kanceliarijos raštą citavo asociacijos „Apsaugos verslo grupe“ prezidentas Saulius Pridotkas.

 

Asociacija pastebi, kad paskutiniu metu viešojoje erdvėje kyla nemažai diskusijų dėl policijos komercinių saugos paslaugų teikimo nutraukimo, yra bandoma paveikti ši procesą naudojant įvairias priemones, kartais net klaidinančias visuomenę. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad viešosios policijos rinktinės „Vytis“ vykdoma komercinė saugos paslaugų teikimo veikla yra neteisėta, ir tikimės, kad teisinėje valstybėje, teisinėmis priemonėmis bus užtikrinta Lietuvos policijos sistemos plėtros programos, kurioje yra aiškiai įtvirtintas vienas iš uždavinių „atsisakyti policijai nebūdingų funkcijų, tokių kaip atlygintinų apsaugos paslaugų pagal civilines teises sandorius teikimas, vykdymo“, vykdymo kontrolė.

 

Konkurencijos taryba dar 2006 m. sausio mėnesį priėmė nutarimą, kad policijos teikiamos komercinės paslaugos pažeidžia Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dali. Šiame nutarime Konkurencijos taryba, be kita ko, konstatavo, kad: policijos apsaugos skyriai, kaip specializuotos policijos įstaigos, yra finansuojami iš valstybes biudžeto, o privačių asmenų valstybė nefinansuoja; nevienodos teisių apimtys - policijos įstaigoms įstatymai suteikia nemažai specialiųjų teisių, kurių specializuota policijos įstaiga, vykdydama komercinę apsaugą, nepraranda; Konkurencijos taryba padarė išvadą, kad policijai priskirtos teisės ir papildomi įgalinimai, suteikia privilegijas lyginant juos su kitais apsaugos paslaugų rinkoje veikiančiais subjektais, o tai daro neigiamą įtaką konkurencijos sąlygoms laisvoje rinkoje bei prieštarauja Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalies reikalavimams.

 

Konkurencijos taryba taip pat pabrėžė klausimą dėl specialiųjų transporto priemonių naudojimo: specializuotos policijos įstaigos, vykdydamos komercinę apsaugą, naudoja tas pačias policijos skiriamaisiais ženklais pažymėtas transporto priemones, o privačios saugos tarnybos neturi teisės naudoti panašių transporto priemonių, taip pat naudoti mėlynos spalvos švyturėlių; taip pat dėl policijos pareigūnų teises bet kuriuo paros laiku įeiti į fiziniams ir juridiniams asmenims priklausančias gyvenamąsias ar negyvenamąsias patalpas, teritorijas, sustabdyti bei patekti i transporto priemones ir kt., tuo tarpu saugos tarnybos neturi tokių teisių, dėl to darytina išvada, kad rinkoje yra sudarytos skirtingos konkurencijos sąlygos joje veikiantiems
subjektams, kurios nėra sąlygotos Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimų vykdymu.

 

Nevienodos ir kitos konkurencijos sąlygos policijos specializuotai įstaigai, vykdančiai komercinę apsaugą, nereikalingas komercinės asmens ir turto saugos veiklos licencijavimas, kuris yra būtinas kitiems rinkoje norintiems veikti ūkio subjektams; veiklos licencijavimo atveju iškyla ir kita konkurencijos problema - policijos institucijoms yra suteikti įgaliojimai administruoti asmenų ir jų turto apsaugos paslaugas teikiančių bendrovių veiklą, t.y. išduoti licenzijas, panaikinti licenzijas, vykdyti licenzijų sąlygų laikymosi priežiūrą.

 

Šis Konkurencijos tarybos nutarimas Policijos departamento buvo skundžiama teisminiu keliu. Tačiau 2009 m. kovo 26 dieną Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas priėmė galutinį, neskundžiamą sprendimų, pripažindamas teisėtu ir pagrįstu Konkurencijos tarybos nutarimą.

 

Nors ir įsigaliojus minėtam Konkurencijos tarybos nutarimui Lietuvos policijos generalinis komisaras ketino įgyvendinti nutarimo rezoliucinėje dalyje numatytus įpareigojimus, šiuo įsakymu reorganizuodamas viešosios policijos apsaugos tarnybą (kuri tuo metu teikė komercines saugos paslaugas), prijungimo būdu prie rinktines „Vytis“, tačiau šie Policijos departamento atlikti veiksmai tėra formalūs, iš esmės nepakeitė konkurencinės padėties, nes komercinių saugos paslaugų teikimo funkcijos perdavimas iš vienos specializuotos policijos įstaigos (viešosios policijos apsaugos tarnybos) kitai specializuotai policijos įstaigai (rinktinei „Vytis“) negali būti vertinimas kaip šios funkcijos atsisakymas ir (ar) minėtų konkurencijos problemų išsprendimas.

 

Įvertinant pirmiau išdėstytą policijos veiklos teisinio reglamentavimo, komercinės saugos paslaugų teikimo aspektu, analizė, asociacija „Apsaugos verslo grupe“ tikisi, kad policijos vykdomos komercinės saugos paslaugų teikimo veiklos bus visiškai atsisakyta neatidėliojant numatytos datos - 2012 m. sausio 1 d.

 

Asociacija pastebi, kad paskutiniu metu viešojoje erdvėje kyla nemažai diskusijų dėl dalies valstybės pajamų praradimo nutraukus rinktines „Vytis“ komercinę veiklą. Asociacijos atliktais skaičiavimais, rinktinės „Vytis“ atliekamas funkcijas perėmus vykdyti verslui valstybė gaus didesnes pajamas per su darbo santykiais susijusius, PVM ir kitus mokesčius? Nutraukus rinktines „Vytis“ komercinių saugos paslaugų teikimą, išsispręstų šios veiklos teisėtumo klausimai. Būtų išspręstas rinktinės „Vytis“ ir visos policijos skaidraus finansavimo klausimas, sumažėtų policijos funkcijų ir atsakomybių sąrašas. Neneigiame, kad rinktinei „Vytis“ atsiranda pareiga atleisti tam tikrą skaičių darbuotojų, tačiau pagal Asociacijos skaičiavimus privatus verslas perimdamas vykdyti šias funkcijas sukurtų ženkliai daugiau darbo vietų, galimai į jas pritraukiant aukščiau minimus atleidžiamus rinktines „Vytis“ specialistus.

 

Policija taip pat akcentuoja visuomenei svarbų klausimą, kad tam tikri regionai liks nesaugomi ir rinktinės „Vytis“ klientai neturės galimybių saugoti savo turtą. Šis teiginys neturi jokio pagrįsto pagrindo šiandien, nes Asociacijos turimais duomenimis, visuose šalies rajoniniuose centruose veikia saugos tarnybos ar jų padaliniai, daugumą atokesnių vietų saugos tarnybų ekipažai taip pat gali pasiekti per 15-20 minučių. Taip pat norime atkreipti dėmesį, kad regionuose komercinių saugos paslaugų funkcijų vykdymui rinktinė „Vytis“, neturi savo išskirtinų pajėgų, o naudoja teritorinių policijos įstaigų resursus, kas, kaip minėta pirmiau, konkurencijos teisės prasme yra neteisėta, nes iškraipo konkurenciją komercinės saugos paslaugų rinkoje, kaip konstatuota Konkurencijos tarybos Nutarime.

 

Asociacijos „Apsaugos verslo grupė“
Prezidentas Saulius Pridotkas

 

Partneriai
Taikos g. 130A, Vilnius
LT-05226
Tel/faks.: 8 5 2628175
Mob. tel.: 8 611 32042
El. paštas: info@avg.lt