Asociacijos "Apsaugos verslo grupė"
 
 

ĮSTATAI

 

 

 

 1 . Bendrosios nuostatos

 

 

1.1. Asociacija "Apsaugos verslo grupė" (toliau - Asociacija) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti Asociacijos narių interesus ir juos ginti.

1.2. Asociacija yra viešasis juridinis asmuo, vienijantis narius, veikiančius asmens, turto bei verslo saugos srityje.

1.3. Asociacija veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Asociacijų bei kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir savo veiklą grindžia savo įstatais.

1.4. Asociacijos veiklos trukmė neribota.

1.5. Asociacijos finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

1.6. Asociacija turi teisę Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka gauti paramą.

 

                             2. Asociacijos veiklos tikslai, uždaviniai ir funkcijos

2.1. Asociacijos veiklos tikslai:
2.1.1. Narių bendrųjų interesų atstovavimas ir gynimas;
2.1.2. Lėšų kooperavimas bendrų socialinių, ekonominių programų įgyvendinimui;
2.1.3. Visokeriopos informacinės, teisinės, metodinės bei organizacinės paramos nariams teikimas;
2.2. Asociacijos uždaviniai:
- kaupti, sisteminti ir platinti informaciją, susijusią su Asociacijos veikla, konsultuoti savo narius;
- standartizuoti, klasifikuoti ir specializuoti medžiagas, produkciją, gamybą ir veiklos principus;
- rinkti, sisteminti ir platinti nariams informaciją apie naujausius pasiekimus apsaugos priemonių srityje, organizuoti tokios informacijos keitimosi sistemą tarp Asociacijos narių;
- įstatymų nustatyta tvarka steigti įvairius fondus, rengti parodas, mokymo seminarus, konkursus Asociacijos nariams, siekiant pakelti jų pasirengimo lygį verslo valdymo ir vystymo srityje;
- bendradarbiauti ekonominiais ir profesiniais klausimais su užsienio valstybių partneriais;
- kurti materialinę-techninę bazę mokslinei tiriamajai veiklai, skirtai asmens ir turto saugos problemoms spręsti;
- teikti pasiūlymus valstybinės valdžios ir valdymo organams asmens ir turto saugos klausimais;
- vykdyti edukacinę veiklą Asociacijos veiklos srityje.
2.3. Asociacijos funkcijos:
2.3.1.Asociacijos narių darbo Asociacijoje koordinavimas;
2.3.2. Asociacijos narių bendrų ekonominių ir socialinių programų ruošimas ir įgyvendinimas;
2.3.3. Reikiamos paramos Asociacijos nariams teikimas;
2.3.4. Asociacijos narių bendrųjų interesų atstovavimas santykiuose su valstybinės valdžios ir valdymo organais bei kitomis įmonėmis ir organizacijomis;
2.3.5. Asociacijos narių bendrųjų interesų atstovavimas ir gynimas teisme, arbitraže ir trečiųjų teisme.
2.4. Asociacija, įgyvendindama savo tikslus ir uždavinius, gali vykdyti šią ūkinę komercinę veiklą

2.5. Licencijuojama ar veikla, kurios vykdymui yra būtinas atitinkamas leidimas, vykdoma tik gavus atitinkamas licencijas ar leidimus.


                                      
   3. Asociacijos narių teisės ir pareigos

3.1. Asociacijos nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys, o taip pat juridiniai asmenys, raštu pareiškę norą stoti į Asociaciją, įsipareigoję laikytis Asociacijos įstatų, nustatyta tvarka sumokėję stojamąjį įnašą ir nario mokesčius ir pagrįstai dėl to neprieštaraujant nė vienam Asociacijos nariui.
3.2. Asociacijos narys turi tokias teises:
3.2.1. dalyvauti ir balsuoti Asociacijos visuotiniame narių susirinkime;
3.2.2. naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;
3.2.3. susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą;
3.2.4. ginčyti teisme visuotinio Asociacijos narių susirinkimo ir kitų organų sprendimus ar veiksmus, jei jie prieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams, šiems įstatams ar Asociacijos tikslams;
3.2.5. bet kada išstoti iš Asociacijos. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;
3.2.6. kitas teisės aktuose ir šiuose Įstatuose nustatytas teises.
3.3. Asociacijos buveinėje, taip pat Asociacijos filialų ir atstovybių buveinėse turi būti visų Asociacijos narių sąrašas. Su šiuo sąrašu turi teisę susipažinti kiekvienas Asociacijos narys.
3.4. Asociacijos narys privalo laikytis Asociacijos įstatų, saugoti Asociacijos ir jos narių komercines paslaptis, susijusias su Asociacijos ir jos narių veikla bei nustatyta tvarka mokėti Asociacijos nario mokestį. Nesumokėtas nario mokestis laikomas Asociacijos nario kreditoriniu įsiskolinimu Asociacijai ir gali būti išieškomas per teismą.
3.5. Asociacijos nariai Asociacijos viduje gali jungtis į grupes (komitetus) pagal veiklos sritis. Grupės gali teikti pasiūlymus Valdybai Asociacijos veiklos tobulinimo klausimais.
3.6. Asociacijos narys, turintis nario mokesčio įsiskolinimų, neturi teisės balsuoti visuotiniame susirinkime kol nepadengs įsiskolinimo.
3.7. Asociacijos narys privalo atlyginti žalą, atsiradusią dėl jo veiksmų ar veiklos.
3.8. Asociacijos narys gali būti ir kitų Asociacijų nariu.

 


                     4. Stojamųjų įnašų ir nario mokesčių mokėjimo tvarka

 


4.1. Stojamųjų įnašų ir nario mokesčių mokėjimo tvarką reglamentuoja Valdybos nustatyta šių mokesčių mokėjimo tvarka, kurią tvirtina visuotinis narių susirinkimas ir pasirašo Asociacijos Prezidentas ar kitas visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo.

 


                       5. Naujų narių priėmimo, narių išstojimo ir pašalinimo iš Asociacijos tvarka ir sąlygos

 


5.1. Asmuo, norintis tapti Asociacijos nariu, Valdybai pateikia nustatytos formos raštišką prašymą.
5.2. Naujus narius į Asociaciją priima Valdyba savo nutarimu. Atsisakymą priimti į Asociacios narius galima skųsti visuotiniam narių susirinkimui, kurio sprendimas yra galutinis.
5.3. Visas nario teises asmuo, Valdybos sprendimu priimtas į Asociaciją, įgyja sumokėjęs stojamąjį bei nario mokestį ir užpildęs bei pasirašęs nustatytos formos Asociacijos nario apskaitos dokumentą.
5.4. Narys, pateikęs raštišką prašymą Valdybai, gali bet kada išstoti iš Asociacijos. Jei išstojęs iš Asociacijos narys vėliau pareiškia norą įstoti į Asociaciją, jam taikomos tokios pat stojimo sąlygos, kaip ir asmenims, pirmą kartą stojantiems į Asociaciją.
5.5. Nariai iš Asociacijos šalinami Valdybos nutarimu, jeigu:
5.5.1. savo veiksmais ar veikla kenkia Asociacijai;
5.5.2. nevykdo įstatuose numatytų įsipareigojimų;
5.5.3. vykdo galiojantiems teisės aktams ar šiems įstatais prieštaraujančią veiklą;
5.5.4. atskleidžia Asociacijos ar jos narių konfidencialią informaciją;
5.5.5. du kartus iš eilės nesumoka nario mokesčio.
5.6. Pašalintas iš Asociacijos narys valdybos nutarimą dėl jo pašalinimo iš Asociacijos gali skųsti visuotiniam narių susirinkimui, kurio nutarimas šiuo klausimu yra galutinis.
5.7. Narystė Asociacijoje baigiasi, kai:
5.7.1. narys (fizinis asmuo) miršta;
5.7.2. nariui (juridiniam asmeniui) įsiteisėja teismo nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo;
5.7.3. narys išstoja iš Asociacijos;
5.7.4. narys pašalinamas iš Asociacijos.

 


                                                 6. Valdymo organai

6.1. Asociacijoje sudaromi tokie organai:
6.1.1. visuotinis narių susirinkimas;
6.1.2. Valdyba – kolegialus valdymo organas;
6.1.3. Prezidentas – vienasmenis valdymo organas;


                                             7. Visuotinis narių susirinkimas

7.1. Visuotinis narių susirinkimas:
7.1.1. keičia Asociacijos įstatus; keičia asociacijos buveinę;
7.1.2. nustato valdybos narių skaičių, renka ir atšaukia Prezidentą, kuris kartu yra Valdybos pirmininkas, renka ir atšaukia Valdybos narius ir audito įmonę (auditorių); nustato apmokėjimo už audito paslaugas sąlygas;
7.1.3. tvirtina valdybos darbo reglamentą;
7.1.4. tvirtina Asociacijos narių stojamųjų įnašų ir nario mokesčio mokėjimo tvarką;
7.1.5. tvirtina Asociacijos metinių finansinių ataskaitų rinkinį;
7.1.6. priima sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
7.1.7. sprendžia kitus Asociacijų įstatyme tik visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus.
7.2. Visuotinis narių susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems Asociacijos organams spręsti visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priklausančių klausimų.
7.3. Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi Asociacijos nariai. Vienas narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą. Asociacijos narys, turintis nario mokesčio įsiskolinimų, neturi teisės balsuoti visuotiniame susirinkime kol nepadengs įsiskolinimo.
7.4. Asociacijos valdymo organų nariai, kurie nėra Asociacijos nariai, gali dalyvauti visuotiniame narių susirinkime be balso teisės.
7.5. Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip vieną kartą per kalendorinius metus. Apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą Asociacijos nariams pranešama registruotais laiškais arba pasirašytinai likus ne mažiau kaip 15 (penkiolika) kalendorinių dienų iki visuotinio narių susirinkimo. Jei visi Asociacijos nariai raštu išreiškia savo sutikimą, nustatyto termino galima nesilaikyti. Už tinkamą narių informavimą yra atsakingas prezidentas.
7.6. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 Asociacijos narių.
7.7. Visuotinio narių susirinkimo sprendimas, išskyrus įstatų 7.1.1 ir 7.1.6 punktuose nurodytus sprendimus ir tuos atvejus, kai renkami valdybos nariai, laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų "už" negu "prieš" (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis). Įstatų 7.1.1. ir 7.1.6 punktuose nurodytiems visuotinio narių susirinkimo sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų daugumos.
7.8. Jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų turi būti šaukiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek visuotiniame narių susirinkime dalyvavo Asociacijos narių.
7.9. Asociacijos nariai gali balsuoti raštu užpildydami balsavimo biuletenį. Bendruosius balsavimo biuletenius Asociacija privalo išsiųsti raštu pareikalavusiems nariams ne anksčiau kaip prieš 5 dienas ir ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki susirinkimo. Balsavimui raštu prilyginamas balsavimas elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu yra užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti parašą. Jeigu narys pasinaudoja savo teise balsuoti raštu, jis, susipažinęs su susirinkimo darbotvarke bei sprendimų projektais, užpildo ir pateikia Asociacijai bendrąjį balsavimo biuletenį – jame jis praneša susirinkimui savo valią „už“ ar „prieš“ atskirai dėl kiekvieno sprendimo. Raštu iš anksto balsavę nariai laikomi dalyvaujančiais susirinkime ir jų balsai įskaitomi į susirinkimo kvorumą bei balsavimo rezultatus.
7.10. Asociacijos visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi Asociacijos narys ar valdymo organas.
7.11. Visuotinio narių susirinkimo posėdžiai turi būti protokoluojami.


                                                    8. Valdyba

 

 

8.1. Asociacijos Valdyba (toliau – Valdyba) yra kolegialus valdymo organas. Valdybos narių skaičių nustato Visuotinis narių susirinkimas.
8.2. Valdybos pirmininką, kuris kartu yra ir Asociacijos Prezidentas, ir jos narius vieneriems metams renka visuotinis narių susirinkimas. Valdybos nariais gali būti renkami fiziniai asmenys - Asociacijos nariai ir Asociacijos narių – juridinių asmenų pasiūlyti fiziniai asmenys. Renkant Valdybos narius, kiekvienas Asociacijos narys turi tokį balsų skaičių, kuris lygus visų į Valdybą pasiūlytų kandidatų skaičiui. Asociacijos narys turį teisę paskirstyti turimus balsus savo nuožiūra, atiduodamas juos po vieną balsą už vieną iš kandidatų. Valdybos nariais išrenkami daugiausia balsų surinkę kandidatai. Jei yra daugiau kandidatų, kurie surinko vienodą balsų skaičių, negu laisvų vietų Valdyboje, rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriuo metu Asociacijos nariai turi galimybę balsuoti tik už vieną iš kandidatų, kurie surinko vienodą balsų skaičių.
8.3. Valdyba:
8.3.1. organizuoja Asociacijos veiklą;
8.3.2. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;
8.3.3. iki kiekvienų metų gegužės 1 dienos parengia ir pateikia Visuotiniam narių susirinkimui Asociacijos veiklos ataskaitą, kurioje privalo būti nurodyta tai, kas išvardinta Asociacijų įstatymo 10 str. 2 ir 3 d. d.. Ši ataskaita yra vieša. Kiekvieno fizinio ar juridinio asmens reikalavimu Asociacija turi sudaryti sąlygas Asociacijos buveinėje ar kitais būdais su šia ataskaita visiems susipažinti;
8.3.4. ruošia ir tvirtina Asociacijos darbuotojų pareigybių sąrašą ir pareiginius nuostatus;
8.3.5. tvirtina Asociacijos išlaidų sąmatą;
8.3.6. nustato Asociacijos narių tikslinių įnašų dydį bei jų mokėjimo tvarką ir terminus;
8.3.7. organizuoja visuotinio narių susirinkimo nutarimų įgyvendinimą;
8.3.8. nustato Asociacijos prezidento darbo užmokesčio dydį, jeigu su juo sudaroma darbo sutartis. Darbo sutartį su Prezidentu pasirašo Valdybos įgaliotas Valdybos narys;
8.3.9. steigia ir likviduoja Asociacijos filialus, atstovybes, tvirtina jų nuostatus;
8.3.10. skiria ir atleidžia Asociacijos filialų ir atstovybių vadovus, nustato jų pareiginius nuostatus ir atlyginimus;
8.3.11. organizuoja ir vykdo viešos informacijos paskelbimą;
8.3.12. nustato, kas sudaro Asociacijos ir jos narių komercines paslaptis;
8.3.13. nustato ir tvirtina dokumentų paruošimo sąnaudų dydį;
8.3.14. organizuoja Asociacijos komercinę ūkinę veiklą;
8.3.15. svarsto grupių (komitetų), jei tokie yra, pasiūlymus Asociacijos veiklos tobulinimo klausimais;
8.3.16. gali nustatyti reikalavimus, kuriuos turi atitikti kandidatas į Asociacijos Prezidentus;
8.3.17. derina Prezidento pateiktą vyriausiojo finansininko kandidatūrą bei jo pareiginio atlyginimo dydį;
8.3.18. sprendžia kitus visuotinio narių susirinkimo jai pavestus klausimus;
8.3.19. priima nutarimus visais kitais klausimais, kurie Lietuvos Respublikos įstatymų ir šių įstatų nepriskiriami kitų Asociacijos organų kompetencijai;
8.3.20. derina priimamų į darbą pagal darbo sutartis darbuotojų kandidatūras, darbuotojų skatinimo bei atleidimo iš darbo sąlygas.
8.4. Valdybos narių (išskyrus asociacijos Prezidento, kuris kartu yra ir Valdybos pirmininkas) darbas yra neatlygintinas.
8.5. Valdyba dirba vadovaudamasi savo sudarytu darbo reglamentu, kurį tvirtina visuotinis narių susirinkimas.


                        
             9. Asociacijos Prezidentas

9.1. Asociacijos Prezidentą, kuris kartu yra ir Valdybos pirmininkas vienerių metų laikotarpiui renka Asociacijos visuotinis narių susirinkimas.
9.2. Prezidentas:
9.2.1. organizuoja Asociacijos valdymo organo - Valdybos veiklą;
9.2.2. vykdo visuotinio narių susirinkimo ir Valdybos nutarimus, sprendžia jam kolegialių valdymo organų pavestus klausimus;
9.2.3. koordinuoja Asociacijos valdymo organų ir administracijos darbą:
9.2.4. nustato Asociacijos veiklos kryptis ir priemones jų įgyvendinimui;
9.2.5. turi teisę be atskiro įgaliojimo atstovauti Asociaciją valstybinės valdžios ir valdymo organuose, santykiuose su trečiaisiais asmenimis;
9.2.6. turi teisę be atskiro įgaliojimo atstovauti Asociaciją, teisme, arbitraže, trečiųjų teisme;
9.2.7. atidaro ir uždaro sąskaitas bankuose;
9.2.8. sudaro darbo grupes Asociacijos tikslų įgyvendinimui;
9.2.9. suteikia įgaliojimus kitiems asmenims atlikti jo kompetencijai priklausančias funkcijas, įskaitant atstovavimą Asociacijai teismuose ar santykiuose su kitomis organizacijomis;
9.2.10. atsiskaito Valdybai už savo veiklą bei teikia pasiūlymus Asociacijos veiklos tobulinimo klausimais;
9.2.11. paruošia ir, suderinęs su Valdyba, tvirtina Asociacijos darbo vidaus tvarkos taisykles ir Prezidento pareigybinę instrukciją.
9.3. Prezidentui atsistatydinus ar atsisakius eiti pareigas, dėl ligos ar kitų priežasčių negalint eiti savo pareigų, Valdyba iš savo narių išrenka valdybos narį, kuris iki visuotino narių susirinkimo laikinai eina Prezidento pareigas ir turi visas Prezidento teises.
9.4. Prezidentui atsistatydinus ar atsisakius eiti pareigas, ne vėliau kaip per tris mėnesius turi būti sušauktas neeilinis visuotinis narių susirinkimas, kuris turi išrinkti naują Prezidentą.
9.5. Asociacijoje už finansinių reikalų tvarkymą atsakingas vyriausiasis finansininkas. Vyriausiąjį finansininką skiria asociacijos Prezidentas, suderinęs kandidatūrą su Valdyba. Darbo sutartį, jeigu ji sudaroma, su vyriausiuoju finansininku pasirašo Prezidentas. Vyriausiojo finansininko funkcijas pagal sutartį gali atlikti juridinis asmuo.

 

                             10. Dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarka:

10.1. Nariui raštu pareikalavus, Asociacija ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti nariui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas visų Asociacijos dokumentų.
10.2. Gavus raštišką prašymą, informacija (dokumentai susipažinimui) teikiama nariui asmeniškai atvykus į Asociaciją, iš anksto sutartu laiku, laikantis šiuose įstatuose nustatytų terminų.
10.3. Komercinė paslaptis yra informacija (išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą viešąją informaciją), kuriai šį statusą savo sprendimu suteikia valdyba. Už komercinės paslapties atskleidimą narys atsako įstatymų nustatyta tvarka.
10.4. Tuo atveju, jei narys prašo jam pateikti dokumentų kopijas, Asociacijos išlaidoms, susijusioms su šių dokumentų dauginimu, pateikimu, sugaištu darbuotojų darbo laiku ir kitų padengti, narys turi sumokėti Asociacijai mokestį neviršijantį jų paruošimo sąnaudų, kurias nustato ir patvirtina valdyba. Dokumentų kopijos išduodamos gavus rašytinį prašymą ir sumokėjus mokestį už paruoštus dokumentus.


                                    11. Pranešimų ir skelbimų paskelbimo tvarka, pagal kurią skelbiama vieša informacija:

11.1. Visi pranešimai, kurie pagal įstatymus turi būti skelbiami viešai, skelbiami dienraštyje "Verslo žinios".
11.2. Informacija Asociacijos nariams siunčiama registruotais laiškais. Laiškas laikomas įteiktu, praėjus 5 dienoms po jo išsiuntimo. Asociacijos dokumentai ar kita informacija pateikiama nariui pagal narių registre nurodytą nario adresą. Narys raštu turi informuoti Asociaciją apie savo adreso pasikeitimą. Jei narys šios pareigos neįvykdo, Asociacija turi teisę siųsti pranešimus paskutiniu žinomo nario adresu.

                                        12. Asociacijos įstatų keitimo tvarka

12.1. Asociacijos įstatai gali būti keičiami visuotinio narių susirinkimo sprendimu, priimtu didesne nei 2/3 balsų dauguma, išskyrus įstatymų numatytas išimtis.
12.2. Visuotiniam narių susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo.
12.3. Pakeistus įstatus bei sprendimą juos pakeisti patvirtinančius dokumentus Prezidentas per įstatymų nustatytus terminus turi pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui.
12.4. Asociacijos pakeisti įstatai įsigalioja tik juos įregistravus įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.


                                   13. Lėšų ir pajamų panaudojimo, Asociacijos veiklos kontrolės tvarka

13.1. Asociacijai leidžiama nuosavybės ar bet kokiomis kitomis teisėmis valdomą turtą ir lėšas perleisti, užtikrinti juo prievolių įvykdymą ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir disponavimo teises į jį tik tuo atveju, kai tuo siekiama įgyvendinti Asociacijos įstatuose nustatytus veiklos tikslus (įskaitant ir labdaros, ir paramos tikslus, nustatytus įstatuose pagal Labdaros ir paramos įstatymą).
13.2. Asociacijos lėšų šaltiniai:
13.2.1. narių stojamieji mokesčiai, narių mokesčiai ir tiksliniai įnašai, savanoriški įnašai;
13.2.2. fizinių ir juridinių asmenų neatlyginamai perduotos lėšos ir turtas;
13.2.3. lėšos ir turtas, gauti kaip parama;
13.2.4. kredito įstaigų mokamos palūkanos už jose saugomas lėšas;
13.2.5. kaip palikimas gautos lėšos ir turtas;
13.2.6. valstybės ir savivaldybių tikslinės paskirties lėšos konkrečioms tikslinėms programoms įgyvendinti;
13.2.7. rėmėjų įnašai;
13.2.8. Asociacijos įsteigtų įmonių pelnas;
13.2.9. pajamos už parduotą ar išnuomotą Asociacijos turtą;
13.2.10. kitos teisėtai gautos lėšos.
13.3. Asociacija pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė. Asociacija šiuos gautus pinigus privalo laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti išlaidų sąmatą, jei tai numatyta teisės aktuose arba pinigus davęs asmuo to reikalauja. Asociacija negali priimti pinigų ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, negu Asociacijos įstatuose yra nustatyta, tikslams.
13.4. Visuotinio narių susirinkimo nutarimu Asociacijoje 2 (dviejų) metų laikotarpiui gali būti renkama audito įmonė (auditorius) vykdyti Asociacijos veiklos kontrolę.
13.5. Finansiniams metams pasibaigus iki eilinio visuotinio narių susirinkimo Asociacijos audito įmonė (auditorius), jeigu ji yra išrinkta, turi patikrinti Asociacijos metinių finansinių ataskaitų rinkinį.
13.6. Audito įmonė (auditorius) privalo:
13.6.1. tikrinti Asociacijos metines finansines ataskaitas;
13.6.2. visuotinio narių susirinkimo ar Valdybos pavedimu atlikti neeilinius Asociacijos finansinių ataskaitų, finansinės apskaitos dokumentų patikrinimus;
13.6.3. artimiausiame Valdybos posėdyje ir visuotiniame narių susirinkime pranešti apie patikrinimų rezultatus;
13.6.4. pateikti visuotiniam susirinkimui metinių finansinių ataskaitų rinkinių veiklos patikrinimo ataskaitą.

 

                                     14. Asociacijos pertvarkymas ir pabaiga

14.1. Asociacija pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymo, kitų teisės aktų bei šių įstatų nustatyta tvarka.

Asociacijos "Apsaugos verslo grupė" naujų įstatų redakcija patvirtinta 2011 m. gegužės mėn. 11 d. neeiliniame visuotiniame narių susirinkime, protokolo Nr. 110511-1.

 

Įgaliotas asmuo,
asociacijos "Apsaugos verslo grupė" prezidentas Saulius Pridotkas

Taikos g. 130A, Vilnius
LT-05226
Tel/faks.: 8 5 2628175
Mob. tel.: 8 611 32042
El. paštas: info@avg.lt